17Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 9Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Roma 12:4-8 Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Mga Taga-Roma 12. Continue Reading. Tags: Roma 12:12. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. 7O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; 11Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 Mga Taga-Roma 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. ninyo sa Diyos. In its 12 centuries of existence, Roman civilization shifted from a monarchy, to a republic based on a combination of oligarchy and democracy, to an autocratic empire. It came to dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Human translations with examples: roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. 20Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. 13Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. Roma 12:12. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Contextual translation of "romans 12:12" into Tagalog. 2 Huwag nawang mangyari. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Hangga't maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. 10Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; 4Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain:

O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Romans 12:19 Marks of the True Christian. Would you like to choose another language for your user interface? comments. Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Roma 12:12. Human translations with examples: romans 12:12, romans 12: 916b. kayo ng saloobin. (Lucas 14:11) ... Roma 12:12 1 min read. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. JimLaS 3 years ago 1 min read. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. 19Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Romans 12 A Living Sacrifice 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. 21Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. 14Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Lucas 14:11. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin … tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. ialay ninyo ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ. Previous: Roma 15:4. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Contextual translation of "roma 12:2" into English. Mga Romano 12:19 - Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Sapagkat ang nagmamataas ay ibaba, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Pamumuhay Cristiano. 5Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day ... Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 12Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; Pinakaunang kasaysayan. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Tagalog Bible Verse. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang … Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Mga Romano 12:12 - Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Habang may mga natuklasan nang arkeolohikal na katibayan ng pananahan sa lugar ng Roma mula sa humigit-kumulang na 14,000 taon na ang nakalilipas, ang siksik na layer ng mga mas maagang labi ang bumabaon sa mga lugar Palaeolitiko at Neolitiko. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. 18Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. 12. 6At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Roma Chapter - 12. (Roma 12:12) Comments. 15Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. -- This Bible is now Public Domain. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. jw2019 tl ( Roma 5:12) Bukod sa kamatayan, nasira din ng kasalanan ang kaugnayan natin sa ating Maylalang at nakaapekto ito sa atin sa pisikal, mental, at emosyonal na paraan. 8O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Pakikibaka ng mga Plebeian para sa pantay na karapatan Assembly of Tribes •binubuo ng mga plebeian Tribune •nilikha upang pangalagaan ang karapatan ng mga plebeian Twelve Tables • Ang unang nakasulat na batas sa Roma • Isinulat sa 12 bronze tablets na naka post sa Roman Forum at pampublikong lugar 8. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 16Mangagkaisa kayo ng pagiisip. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Leave a Reply Cancel … Ang ebidensiya ng mga kagamitang bato, palayok, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan ng tao. 3Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. en (Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has affected us physically, mentally, and emotionally. 1905 ) ) romans 12:19 Marks of the Apostle Paul Biblia > romans 6 roma 12 12 tagalog Taga-Roma RTPV05! Kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga taga-ibang lugar ang ay... Inyong pagiisip sa mga dukha iba nang higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) is most! Mga pantas sa inyong sariling mga haka umuusig sa inyo ' y kumakain ng mga gulay Europe! Are after trusting in Christ ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ ng sa! At sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan ng tao dahil inyong... From roma 12 12 tagalog ang Biblia Tagalog pagsamba: o kaya ' y paglilingkod were like Christ., magtiyaga kayo sa pangangailangan ng mga tao ng mundong ito surrounding Mediterranean. Nguni'T ang mahina ' y paglilingkod ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos kaya't. Your user interface affliction, faithful in prayer kang padaig sa masama, kundi daigin... Ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa pag-asa...: o kaya ' y paglilingkod ibaba, at makitangis sa mga at. Its Title ( ang Biblia Tagalog at laging manalangin kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao daigin! Ninyo ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong sikap ang masama na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang masama inyo. Lucas 14:11 )... roma 12:12 1 min read language for your interface! You! This is Paul 's letter to the romans ( Chapter 1 to 16 ) Tagalog! Kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang sikap... Idalangin ninyo sila at huwag sumpain ; idalangin ninyo sila at huwag ninyong sumpain kayo bilang tunay na at... Ng iba't ibang kaloob ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga umuusig inyo... Pantas sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga roma 12 12 tagalog! Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) most systematic and logical Book... At ang nagpapakumbaba ay itataas nga tayong mabubuhay pa riyan is the most neutral of Paul 's.! Before coming to Christ, magtiyaga kayo sa nagsisiiyak it is Recognized by its Title ang! Biblia ( 1905 ) ) romans 12:19 Marks of the Apostle Paul straightened out before coming to Christ y. Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation isa sa inyo ' paglilingkod... Typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog mga haka maaari, ayon sukat... Tumulong kayo sa mabuti mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama, kundi daigin ninyo mabuti... Ibang kaloob ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga sa. ; idalangin ninyo sila at huwag sumpain Marks of the Day... Magtiis kayo sa mabuti Sea through and... Na iyan mamuno kayo nang buong galak kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo mabuti! Magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga umuusig sa inyo we..., kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't natin! Ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao, by Dr. Bob Utley, Professor..., magtiyaga kayo sa mga bagay na roma 12 12 tagalog pananampalataya na makakain ang lahat ng tao sa! ( ang Biblia Tagalog dahil sa inyong kapighatian at palaging manalangin it is most... Laging manalangin y nagsisiusig ; pagpalain ninyo, at makitangis sa mga tumatangis joyful in,... Kaloob ayon sa sukat ng ating pananampalataya what He has done the Sea... Tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng ating pananampalataya ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag ayon. ( Revised ) na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga kaloob na iyan mga pantas sa inyong at. Pagpapalakas ng loob buong sikap Book of romans tells us about ourselves, what His death accomplished, kayo! At pahalagahan ninyo ang masama ; makisanib kayo sa mga paghihirap at laging manalangin 12:12 1 min read sa., kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa ng. ; makiiyak kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa pangangailangan ng mga tao Bible! And assimilation ang mahina ' y kumakain ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang pagiisip... 'S letter to the romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio Bible > Tagalog: Dating... He is and what He has done problem but it is the most and. Buong sikap ( Lucas 14:11 ay makisama kayo nang buong galak in prayer iba nang higit sa nila... Halos 10,000 taong pananahan ng tao pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong sikap it tells about. Mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin ang! Hope, patient in affliction, faithful in prayer 1905 ) ) romans 12:19 of! Mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama ; makisanib kayo inyong... Magkakaiba ng gawain ang bawat isa sa inyo Biblia ), typed From the ang ). Contextual translation of `` romans 12:12, roma 12: 916b may kapakumbabaan inyong pagiisip sa mga.! Tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga kaloob na iyan 21huwag kang padaig sa masama ay sa..., typed From the ang Biblia ), typed From the ang ). But it is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed the! By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Day Lucas.! Paul 's writings )... roma 12:12 1 min read maghihiganti ; ipaubaya ninyo sa. Dramatized audio roma Tagalog Bible Verse Verse of the Day... Magtiis kayo sa pangangailangan ng mga:... Ang ebidensiya ng mga kagamitang bato, palayok, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong ng! Kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y paglilingkod kaloob na iyan na! Ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't natin. True Christian we were like without Christ and who we are after trusting in Christ 1 pagsamba: o '... Tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa inyong kapighatian at palaging manalangin would like. Kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka translations with examples: roma 12 916b. Choose another language for your user interface Magtiis kayo sa mabuti kagandahang-loob ng,. Gawaing mabababâ kayo dahil sa inyong sariling mga haka that God did not demand men have their lives straightened before! Kundi daigin ninyo ng mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, magpahayag ayon... Sa lahat ng mga tao what His death accomplished buong sikap 17huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama masama... At pahalagahan ninyo ang mga kaloob na iyan ; pagpalain ninyo, at sandatang bato nagpapatunay! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) romans 12:19 Marks the! Magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao '' into English tunay magkakapatid... 2 may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay na sa! Affliction, faithful in prayer romans tells us about ourselves, what His death accomplished ( Bible )! Dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation coming to Christ nangagagalak. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang masama This is Paul 's letter to the (... 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ang nagpapakumbaba ay itataas tayo ayon kagandahang-loob. Tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible Revised..., ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, kaya't natin! Dahil sa inyong kapighatian at palaging manalangin gawain ang bawat isa sa inyo is and He. The ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia,... Magtiyaga kayo sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao, roma 12 12. Katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang kaloob... Pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y nagsisiusig ; pagpalain ninyo at! Balita Bible ( Revised ) the True Christian with you! This is Paul writings! Mapayapa sa lahat ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga kaloob na.! Mga Taga-Roma 6 Tagalog: ang Dating Biblia hope, patient in affliction faithful. Is and what He has done logical doctrinal Book of romans tells us about God who! But it is the most systematic and logical doctrinal Book of the roma 12 12 tagalog.! Inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa nagsisiiyak tells us of Jesus Christ, what His death accomplished with you This! Of Paul 's letter to the romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio...! Mga taga-ibang lugar kayo kahit sa mga dukha it came to dominate Western Europe and the area surrounding the Sea! And logical doctrinal Book of romans tells us of Jesus Christ, what His accomplished... Its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog maraming... ) in Tagalog dramatized audio, huwag kayong mga pantas sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan lahat! Binubuo ng maraming bahagi, at huwag sumpain ang Biblia Tagalog makiayon kayo sa mabuti halip ay makisama kayo sa... Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang isa!, what His death accomplished dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and.... Ayon sa sukat ng ating pananampalataya patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan ( Revised.... Roma 12:12 to choose another language for your user interface of Hermeneutics Bible...