Het toezicht op de financiële producten moet ervoor zorgen dat de producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn. De FSMA kan op verschillende manieren optreden wanneer een vennootschap zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld een waarschuwing publiceren, de notering van een aandeel schorsen of een geldboete opleggen). FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. De leden van de organen van de FSMA worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. PUBLICATIES VERRICHT DOOR DE “AUTORITEIT VOOR FINANICIELE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA ... Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Dat houdt onder meer in dat ze waakt over de informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen. De FSMA houdt toezicht op een hele reeks actoren die financiële diensten verlenen en in rechtstreeks contact staan met de cliënt: Op termijn wordt de FSMA ook bevoegd voor het toezicht op de financiële planners (financial planners) en op de tussenpersonen die consumentenkredieten en hypotheekleningen aanbieden. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. IBAN Het International Bank Account Number (IBAN) telt maximum 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land (voor België: 16 tekens). Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33. communicatiemedewerker, onder meer verantwoordelijk voor consumentenvragen . De FSMA heeft de opdracht bij te dragen tot een betere financiële vorming van de spaarders en de beleggers en heeft daar bij de hervorming van het financieel toezicht een ruimere bevoegdheid voor gekregen. Als de FSMA vaststelt dat iemand financiële diensten aanbiedt zonder de nodige vergunningen, publiceert ze daarover een waarschuwing en worden de gerechtelijke overheden op de hoogte gebracht. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Bijdragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de consument en het vertrouwen in het financiële systeem versterken. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Voorts houdt zij toezicht op de werking van de financiële markten zelf door controle uit te oefenen op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels. Dat betekent onder meer een correcte informatieverstrekking, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de instructies van de cliënten. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. Inzake handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn. TWEE … De FSMA neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), voorgezeten door de voorzitter van de Europese Centrale Bank. The text of this article is not available at the moment. Brussels. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN EN DE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN1 DOOR LUC VAN CAUTER2 Docent Financieel Recht en Governance, Universiteit Gent; voormalig coördinator, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1. De FSMA behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten. Prospectus dd. Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Hans Knapen Project Manager at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Antwerp Area, Belgium Research De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen. Autoriteit Financiële Markten (AFM) (opgericht in 2002 en de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)) ... Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Federaal Agentschap voor … Terug naar Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumenten, De FSMA bevordert correcte financiële dienstverlening en transparante financiële markten. The text of this article is not available at the moment. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het programma. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. De gedragsregels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten het slachtoffer worden van de praktijk waarbij een financiële instelling hun een product verkoopt dat niet past bij hun risicoprofiel of beleggingsdoelstellingen. Groet.— InternetArchiveBot (Fouten melden) 3 sep 2017 14:44 (CEST) Externe links aangepast. De medewerkers van de FSMA hebben een bediendenstatuut. De regels gelden voor alle financiële instellingen die in België producten aanbieden, dus ook voor banken, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen die onder de vergunningsplicht van de Nationale Bank van België vallen. journalist Persbureau Belga. Bij de openbare uitgifte van effecten in België moet de FSMA vooraf het prospectus goedkeuren of nagaan of het, De FSMA controleert de werking en de organisatie van de Instellingen voor collectieve belegging (, De FSMA ziet toe op de precontractuele informatieverstrekking en de contractvoorwaarden van. Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. Wij maken ons sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland. Bij vergaderingen van de ESMA BoS schuiven vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Bankenautoriteit, de ESRB en EIOPA aan, maar zij hebben geen stemrecht. Daarnaast ziet de FSMA toe op de gelijke behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap. – Bevoegdheden van de FSMA. De FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is beschikbaar in 4 andere talen. Dit betekent dat zij werd opgericht door de wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert. Ten slotte heeft de FSMA tal van bilaterale en multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Wanneer de FSMA van oordeel is : 1° … This website requires javascript to work properly. Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! Spokesman at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Brussels Area, Belgium 500+ connections. De FSMA waakt erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. Daardoor wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen. Mar 1986 – Feb 1999 13 years. De FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond' in voor… Overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector FSMA Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen. Belgium.be Informatie en diensten van de overheid Menu. Hierbij nemen de fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. | De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Home; Adressen en websites Join to Connect FSMA (Autoriteit Financiële Diensten en Markten) University of Antwerp. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, Financiële dienstverleners en tussenpersonen, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders, Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders, Nationale Bank van België, prudentieel toezicht, on-line beschikbaar Nieuw op 1 april: financieel toezicht op banken gewijzigd, http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2002-08-02_Wet-Loi%20(07%202011).ashx, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoriteit_voor_Financiële_Diensten_en_Markten_(FSMA)&oldid=56940426, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Bienvenue; Financial … De FSMA heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd. De regels moeten ervoor zorgen dat de belangen van de financiële instellingen niet primeren op die van de cliënten. HET WETTELIJKE KADER 1.1. journalist De Morgen. De FSMA neemt initiatieven om financiële producten te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten (de zogenaamde tweede pijler). De FSMA houdt toezicht op de naleving van de sociale wetgeving met betrekking tot de tweede pensioenpijler en ziet tevens toe op de financiële gezondheid van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, die zorgen voor het beheer van aanvullende pensioenregelingen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Brussel. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) May 2015 – Present 5 years 7 months. FSMA waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Press release on the reopening of trading in Immobel. Wanneer de financiële kennis van de particulieren verbetert, zullen spaarders, verzekerden, aandeelhouders en beleggers sterker in hun schoenen staan in hun relaties met de financiële instellingen. Bij een overnamebod ziet de FSMA erop toe dat de regels gerespecteerd worden. Het is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). Opinion concernant le transfert des réserves acquises vers l’organisme de pension du nouvel employeur étranger…, Standpunt over de overdracht van verworven reserves naar pensioeninstelling van nieuwe buitenlandse werkgever…, Autoriteit voor Financiële diensten en Markten, College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR), Persbericht over de heropening van de notering van Immobel, Standpunt over de overdracht van verworven reserves naar pensioeninstelling van nieuwe buitenlandse werkgever. Belgen moeten controle Europees interbancair systeem leiden. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Feb 1999 – Jul 2014 15 years 6 months. Welkom; Autorité des services et marchés financiers. Die regels moeten ervoor zorgen dat deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen. Zo wordt bijvoorbeeld een verhoging verwacht van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%, het optrekken van het minimumloon van 7,5 naar 15 dollar per uur en plannen voor een economische stimulus via duurzame infrastructuurprojecten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA en de FOD Economie waarschuwen het Belgische ’s publiek voor de risico verbonden aan formules voor hypothecaire kredieten waarbij een levensverzekering wordt … Sharing and Personal Tools. Opinion on the transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer. § 1. Bovendien mogen de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de cliënten. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14 1000 Brussel 02 220 52 11 Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. Het producttoezicht gebeurt op twee manieren: via het toezicht op de kwaliteit van de informatie en de reclame over de aangeboden financiële producten; en via het toezicht op de naleving van de reglementering over de producten zelf. Artikel 43. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Report this profile Activity #cheers@fevia.be #food.be #greatbelgianfoodanddrinkinabox #countdownannual meeting #Fevia, the federation of the Belgian … De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. Voor Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor België de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Wanneer iemand agent of makelaar wil worden om bancaire of verzekeringsproducten te verkopen, controleert de FSMA of die persoon daarvoor voldoende opgeleid en betrouwbaar is. FSMA. Volgens het nieuwe toezichtsmodel[1] dat in 2011 in werking is getreden, bestrijken de bevoegdheden van de FSMA de volgende zes domeinen: toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. Alle financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht van de FSMA. Wanneer een bedrijfspensioenfonds een tekort heeft, kan de FSMA een herstel- of saneringsplan opleggen om ervoor te zorgen dat het tekort zo snel mogelijk aangezuiverd wordt. De FSMA volgt een actieplan om de financiële kennis van de Belgen te verbeteren. de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen (agenten en makelaars); de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Alle makelaars en agenten moeten als financieel tussenpersoon ingeschreven zijn bij de FSMA. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. De FSMA ziet erop toe dat de financiële instellingen de gedragsregels toepassen. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van die vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld. Autoriteit Financiële Markten | 31.910 volgers op LinkedIn. 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 07:22. De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietcrisis van 2007-2011. De waakhond ontving de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden. 1 december 2020 LA LORRAINE BAKERY GROUP NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, België; ingeschreven Contribuer au traitement honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier . Eenmaal de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN … Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij 23/12/2020 Indiening van de jaarlijkse financiële verslagen bij de FSMA in het nieuwe ESEF-verslaggevingsformaat: Openstelling test-omgeving De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietc… Daarnaast is de FSMA vertegenwoordigd in internationale organen voor de coördinatie van het toezicht, zoals de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO) en de Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders (IOPS). Read this content Click here to read the original version at the source's official website. Zo wil de FSMA verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is. Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. U kan het register rraadplegen op www.fsma.be. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Kuvera Global LLC (Kuvera), die op onregelmatige wijze beleggingsdiensten aanbiedt in België.. Kuvera biedt Belgische consumenten via de website www.kuveraglobal.com applicaties en opleidingen aan die hen zouden begeleiden bij het traden in forex-producten, virtuele munten en equity. De FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Voluit is haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of FSMA). Financiële instellingen moeten over een aangepaste organisatie beschikken en de vereiste procedures toepassen om de consumenten van financiële diensten en producten een correcte en zorgvuldige behandeling te kunnen verzekeren. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. FABU BV en FABU Kredieten BV staan onder toezicht van de FSMA en zijn ingeschreven als bemiddelaar in consumentenkredieten / bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer FSMA 111900 A in het register van de tussenpersonen in kredieten. De FSMA gaat na of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA"), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul SERVAIS, Voorzitter; zijn overeengekomen om aan artikel 2 van de bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst d.d.18 De raad van bestuur (Management board) bestaat uit de ESMA-voorzitter en … Titel VI. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Journalist gespecialiseerd in economie en Europese berichtgeving. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Company Website. 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40. financial services and markets authority (fsma) brussel location • financial services and markets authority (fsma) brussel address • financial services and markets authority (fsma) brussel • autorite des services et marches financiers / autoriteit voor financiële diensten en markten brussel • Persbericht over de schorsing van de notering van Immo Antares, https://www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude.